Skomplikowanie kwestii prawnych w wielu dziedzinach, ostatnio szczególnie w kwestiach podatkowych, po zmianach wprowadzonych w pakiecie ustaw „Nowy polski ład”, powoduje, iż są one poza możliwością samodzielnego poruszania w ich wieloodłamowych dziedzinach, zwłaszcza w sytuacjach spornych pomiędzy zaangażowanymi podmiotami. Prawo zmienia się bardzo często a dotyczy one wielu firm i przedsiębiorstw.

Wymaga to obsługi prawnej ze strony profesjonalnego doradztwa  w zakresie jednego lub wielu rodzaju doświadczonych specjalistów w kompleksowej pomocy dotyczącej różnorakich dziedzin prawa oraz przedstawicielstwa, procesowego przed odpowiednim organem wymiaru sprawiedliwości, i nieprocesowego.

Dotyczy to zwłaszcza dziedzin- prawa gospodarczego, a w nim praw składowych: spółek i prawo handlowe, kupna-sprzedaży, kontraktowego, handlowego i prawa zobowiązań; prawa pracy: ochrony stosunku pracy, roszczeń odszkodowawczych, odpraw, prawo dotyczącego zbiorowej umowy o pracę, przekazania pracowników; prawa podatkowego- zmieniającego się w istocie co rok: podatku- dochodowego, od towarów i usług (VAT), postępowań spornych, postępowań przed Sądem Finansowym.

Spektrum szczegółowe profesjonalnej obsługi prawnej, może dotyczyć wszystkich aspektów prawnych dotyczących rozpoczęcia, prowadzenia i zakończenia działalności gospodarczej, w tym: zakładania spółek, spółdzielni, ze sporządzaniem umów i statutów i rejestracją założonych podmiotów we właściwych rejestrach; bieżącą obsługę i doradztwo prawne ze sporządzaniem oświadczeń i umów: sprzedaży, zamiany, dostawy, najmu, dzierżawy, o świadczenia usług, zlecenia i o dzieło, o roboty budowlane, pożyczki, agencyjnych, poręczenia oraz ugody; sporządzanie opinii prawnych obejmujących analizę zagadnień i regulacji prawnych oraz rekomendacje co do dalszych działań; sądowych i urzędowych interpretacji i wykładni przepisów prawa; wszelką obsługę prawną przekształcenia podmiotów gospodarczych; obsługę: korporacyjną spółek prawa handlowego obejmującą implementację     i zachowanie ładu korporacyjnego; organów spółdzielni i spółek prawa handlowego- zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń; podmiotów gospodarczych jako pracodawców w zakresie ich wszechstronnych stosunków;   badania stanu prawnego nieruchomości, przedsiębiorstw i spółek w oparciu o dokumentację prawną ze sporządzaniem raportów prawnych; sporządzanie umów kupna- sprzedaży: praw i obowiązków w spółce cywilnej, przedsiębiorstwa podmiotu gospodarczego, udziałów/akcji, spółek prawa handlowego, wariantowania rozwiązań prawnych projektów biznesowych;  kompleksowa obsługa postępowań przetargowych, konkursowych i ofertowych, także co do  zamówień publicznych, pomoc w negocjacjach handlowych; obsługę spraw o zapłatę długów, ich windykację oraz kwestii odszkodowania; likwidację działalności gospodarczej i podmiotów gospodarczych.