Radca prawny zajmuje się doradztwem prawnym, sporządzaniem projektów dokumentów i umów oraz reprezentowaniem przed sądami, gdzie może występować w roli pełnomocnika i obrońcy. Od 2015 roku radcowie mają identyczne umocowanie i kompetencje jak adwokaci. Dotyczy to także postępowań przed wieloma instytucjami, przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Przepisy prawa nie stanowią o żadnym ograniczeniu co do podmiotów, na rzecz których radca prawny może świadczyć usługi. Różnica pomiędzy radcą prawnym a adwokatem polega na tym, iż adwokat posiada ustawowy zakaz pozostawania w stosunku pracy. Wykonywanie zawodu kodyfikuje Ustawa o radcach prawnych z 6 lipca 1982 roku, tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 75 ze zm.

Zazwyczaj prowadzi on obsługę osób fizycznych i prawnych: firm, w formie bieżącej obsługi prawnej, negocjacji, sporządzania umów, przygotowywania pism procesowych i opinii prawnych, reprezentowania przedsiębiorców w urzędach i sądach; urzędów administracji i instytucji publicznych- w tworzeniu projektów: uchwał organów samorządu, umów oraz decyzji administracyjnych, reprezentowania urzędów przed sądami; osób fizycznych, udzielając pomocy w sprawach rodzinnych: rozwodach, podziałach majątku, w sprawach spadkowych, spornych kwestiach dotyczących prawa pracy, nieruchomości, reprezentowaniu przed sądami.

Radcy prawni prowadzą praktykę w ramach własnej kancelarii radców prawnych Łódź, mających postać spółki cywilnej lub spółki prawa handlowego- jawnej, partnerskiej, komandytowej oraz komandyto-akcyjnej. Mogą być zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę w instytucji państwowej lub przedsiębiorstwie.